Algemene voorwaarden My Yoga Favourites

 

1.       Door deelname aan de lessen verklaart het lid zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van My Yoga Favourites ( Yoga in de Mouterij).

2.       My Yoga Favourites heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de tarieven tussentijds aan te passen. De leden worden hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.

3.       De persoonlijke gegevens van het lid worden vastgelegd en alleen gebruikt om het lid te informeren over het aanbod en de activiteiten van My Yoga Favourites. De persoonlijke gegevens van het lid worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

4.       Het lid wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.

5.       Het lid is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Als het lid onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raden wij het lid  aan éérst in overleg te gaan met de behandelaar voor deelname aan de les.

6.       My Yoga Favourites kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid. Deelname aan de lessen is volledig op eigen risico van het lid.

7.       My Yoga Favourites kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen van het lid.

8.       My Yoga Favourites biedt het lid verschillende strippenkaarten. Het lid schaft bij My Yoga Favourites een strippenkaart aan. Betaling kan contant of door het bedrag over te maken op het vermelde bankrekeningnummer  o.v.v. naam van het lid. Als er contant wordt betaald graag in een envelop vermeldt met naam en het aantal lessen.
Actuele tarieven staan altijd vermeld op de website.

9.       Een strippenkaart heeft een bepaalde geldigheidsduur. De zomervakantie wordt niet meegerekend voor de geldigheidsduur. Overige vakanties tellen wel mee voor de geldigheidsduur.

10.    De eerste proefles is gratis. Een losse les dient contant betaald te worden, voorafgaand aan de les.

11.    Het lid is tot wederopzegging lid van My Yoga Favourites.

Opzegging kan maandelijks met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

12.    Uitgegeven en betaalde strippenkaarten worden niet retour genomen.

13.    Het lid wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 5 min.) aanwezig te zijn voor een les.

14.    Bij verhindering dient het lid zich op tijd af te melden d.m.v. sms, whatsapp of e-mail.

15.    In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist My Yoga Favourites.

 

 

2     Privacyverklaring en gegevensverwerking

1.       My Yoga Favourites legt bij het aangaan van het lidmaatschap gegevens van het lid vast. Met het aangaan van het lidmaatschap geeft het lid toestemming voor het verzamelen en vastleggen van deze gegevens. Deze persoonsgegevens bestaan uit onderstaande informatie:
– naam lid;
– adresgegevens lid (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);
– geboortedatum lid;
– e-mailadres lid;
– vaste telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer;
– soort lidmaatschap (strippenkaart);

Het lid kan te allen tijde de toestemming voor het verzamelen en vastleggen van de gegevens weer intrekken, voor zover niet in strijd met wettelijke voorschriften en hierdoor de uitvoering van de rechten en plichten die aan My Yoga Favourites en het lid worden gesteld in het kader van het aangegane lidmaatschap, niet worden belet.

2.       My Yoga informeert het lid in beginsel als zij persoonsgegevens van hem of haar gaat verwerken. My Yoga Favourites vraagt en verzamelt geen gegevens die vallen in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

3.       My Yoga Favourites legt de door het lid verstrekte persoonsgegevens vast met het doel uitvoering te geven aan alle rechten en plichten die voortvloeien uit het aangegane lidmaatschap, hieronder inbegrepen het versturen van een factuur en het versturen van informatie aangaande activiteiten van My Yoga Favourites die betrekking hebben op het uitvoeren van het aangegane lidmaatschap.

4.       Naast uitvoering van het aangegane lidmaatschap worden de gegevens vastgelegd om uitvoering te geven aan marketingactiviteiten als het versturen van een nieuwsbrief.

5.       De door het lid verstrekte gegevens worden alleen door My Yoga Favourites vastgelegd en gebruikt en worden niet aan derden verstrekt of door derden bewerkt of gebruikt.

6.       Het verstrekken van de gevraagde gegevens door het lid aan My Favourites is een contractuele verplichting. Zonder het verstrekken van de gegevens door het lid en het vastleggen van de gegevens door My Yoga Favourites is het uitvoeren van het lidmaatschap niet mogelijk en daarmee reden voor beëindiging van het lidmaatschap.

7.       My Yoga Favourites zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van gegevens tegen te gaan.

8.       De verstrekte gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap of langer als noodzakelijk is op grond van wettelijke voorschriften. Na het beëindigen van het lidmaatschap dan wel de bewaartermijn op basis van wettelijke voorschriften, worden de vastgelegde gegevens door My Yoga Favourites verwijderd (gewist) of vernietigd.

9.       Het lid heeft recht op inzage en rectificatie van de door My Yoga Favourites vastgelegde persoonsgegevens. Het lid kan schriftelijk of telefonisch een verzoek richten aan My Yoga Favourites.

10.    Het lid heeft recht op het laten verwijderen (wissen) van de door My Yoga Favourites vastgelegde persoonsgegevens, voor zo ver niet in strijd met wettelijke voorschriften. Het lid kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan My Yoga Favourites. Binnen een termijn van 4 weken zal My Yoga Favourites

11.    een bevestiging en overzicht verstrekken van het verwijderen (wissen) van de gegevens van het lid.

12.    Het lid heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het lid niet tevreden is over de wijze waarop zijn of haar gegevens worden vastgelegd of verwerkt door My Yoga Favourites of wanneer het lid van mening is dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van zijn of haar gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

 

 

My Yoga Favourites 6 januari 2023.

Contact 

Tel: 06-37433822                               

Email info@myyogafavourites.nl

Verzenden met  

Kvk-nummer 70008892

Btw-nummer NL001796401B36

Bank-nummer NL11RABO 0324098391